Terms of service

Bulo waardeert het vertrouwen dat u in onsstelt en neemt uw rechten dan ook zeer ernstig op.

Ondernemingsgegevens
Bulo NV
Blarenberglaan 6 – 2800 Mechelen
info@bulo.be
+32 15 28 28 28
BTW BE 0459 905 605
RPR Mechelen
Reg. 02 28 02

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Bulo, een NV met maatschappelijke zetel te Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, BTW BE 0459 905 605 (hierna '[Bulo]') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bulo moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bulo aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Voor bepaalde goederen wordt een transportkost aangerekend met een maximum van 50 Euro. Deze transportkost wordt weergegeven voor de Klant de betaling uitvoert.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden.

Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Bulo gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootstmogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bulo niet. Bulo is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bulo is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bulo. Bulo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Bulo waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten dan ook zeer ernstig op.

Artikel 4: Online aankopen
De Klant kan goederen in de virtuele winkelmand plaatsen. Daar heeft hij de mogelijkheid om de gekozen goederen te bekijken en zijn bestelling op deze wijze te controleren. Door op de knop ‘Place order’ te klikken, geeft de Klant een bindend aanbod af voor de sluiting van een koopcontract over de in de virtuele winkelmand geplaatste goederen.

De bestelling wordt doorgestuurd naar Bulo. De Klant ontvangt een elektronische bevestiging van zijn bestelling per e-mail. Bulo wijst er nadrukkelijk op dat deze bestelbevestiging geen acceptatie van de bestelling vormt. Contracten komen pas tot stand door de op een later tijdstip verzonden orderbevestiging per e-mail of door levering van de goederen aan de Klant.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling vooraf door middel van een door Bulo op haar website geboden betaalwijze, zoals iDeal, Bancontact, Mister Cash, etc

Bulo is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De Klant ziet in de onlineshop welke goederen direct beschikbaar zijn, resp. welke goederen slechts beperkte tijd beschikbaar zijn en welke goederen geproduceerd moeten worden. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Bulo in overleg treden met de Klant.
De levering geschiedt aan het door de klant vermelde leveringsadres. Het leveringsadres kan afwijken van het facturatie adres. Als geen leveringsadres wordt aangegeven, geschiedt de levering aan het factuuradres.

Bulo is gerechtigd tot deelleveringen en elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

Bulo werkt samen met de transportfirma TNT en andere transportbedrijven. Grote goederen (> 130 cm breed) kunnen geleverd worden en ter plaatse uitgepakt en geïnstalleerd worden tegen betaling. Indien de Klant dit wenst, kan hij dit tijdens het bestelproces vermelden in het vak ‘Order notes’. Bulo bezorgt de Klant daarop een offerte voor transport en installatie voor de bestelde goederen. Bulo is gehouden transport en installatie uit te voeren aan de voorwaarden zoals vermeld in de offerte als de Klant de dienaangaande offerte voor goedkeuring ondertekend aan Bulo bezorgt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het door de Klant opgegeven leveringsadres geleverd binnen 30 dagen nadat de goederen beschikbaar zijn bij Bulo.

De goederen verlaten Bulo in goede staat en zijn beschermd tegen transportschade. De goederen zijn verzekerd tegen transportschade. Controleer daarom de verpakking voor het openen op beschadigingen en fotografeer eventuele schade aan de verpakking. Indien in dit onwaarschijnlijke geval niet alleen de verpakking maar ook het product beschadigd is, moet dit ter plaatse gecommuniceerd worden aan het transportbedrijf door middel van een aantekening op het afleverbewijs van de vervoerder. De Klant dient binnen 24 uur met Bulo contact op te nemen via e-mail op info@bulo.be vergezeld van een beschrijving en foto’s van de schade.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Bulo was geboden.
Verpakkingsmaterialen worden door Bulo niet teruggenomen.

Indien het niet mogelijk blijkt de producten aan de Klant te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Klant, behoudt Bulo zich het recht voor die producten voor rekening en risico van de Klant op te (doen) slaan, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Bulo ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Bulo de Klant in staat zal stellen de producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen, tenzij Bulo uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld. Indien de Klant ook na verloop van de opslagtermijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim en heeft Bulo het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bulo is in voorkomend geval gerechtigd de producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken.
Het voorgaande laat de verplichting van de Klant de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bulo.

De Klant verbindt erzich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bulo te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bulo.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt." Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klantzijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bulo, Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, info@bulo.be, via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (bv. per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bulo heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bulo, Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bulo zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bulo alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bulo op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Bulo wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bulo geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Bulo betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en op het door de Klant opgegeven adres werden afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Bulo en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Bulo.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bulo zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Hout is een natuurlijk materiaal. Onder invloed van de omgeving (bv. licht, fluctuerende vochtigheid…) kan hout bepaalde veranderingen ondergaan. Dit is een natuurlijk proces dat geenszins als een defect of tekortkoming kan aanzien worden.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan Bulo worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van de Klant, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bovenstaande bepalingen is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Bulo genoegzaam is aangetoond dat de producten ondeugdelijk zijn, zal Bulo de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten te repareren, hetzij de Klant een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Bulo en de Klant uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Bulo ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Bulo tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. Indien Bulo producten aan de Klant aflevert, dewelke Bulo van toeleveranciers heeft verkregen, is Bulo nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant gehouden dan waarop Bulo ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Bulo tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na levering.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Bulo is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)15 28 28 28 via e-mail op info@bulo.be of per post op het volgende adres: Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bulo beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Bulo zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Bulo, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bulo, Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, België, info@bulo.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten Bulo, Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, België, info@bulo.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bulo heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Bulo houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, België, +32 (0)15 28 28 28 of info@bulo.be.
Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookieskunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Bulo gebruikt Third Party cookies. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, zoals bijvoorbeeld Facebook, Google Analytics en JustCX. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven via een pop-up op de website, met verwijzing naar deze policy, die het verdersurfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Bulo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bulo. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het plaatsen van de bestelling.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODRplatform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).