Shipping policy

De Klant ziet in de onlineshop welke goederen direct beschikbaar zijn, resp. welke goederen slechts beperkte tijd beschikbaar zijn en welke goederen geproduceerd moeten worden. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Bulo in overleg treden met de klant.

De levering geschiedt aan het door de klant vermelde leveringsadres. Het leveringsadres kan afwijken van het facturatie adres. Als geen leveringsadres wordt aangegeven, geschiedt de levering aan het factuuradres.

Bulo is gerechtigd tot deelleveringen en elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

Bulo werkt samen met de transportfirma TNT en andere transportbedrijven. Grote goederen (> 130 cm breed) kunnen geleverd worden en ter plaatse uitgepakt en geïnstalleerd worden tegen betaling. Indien de Klant dit wenst, kan hij dit tijdens het bestelproces vermelden in het vak ‘Order notes’. Bulo bezorgt de Klant daarop een offerte voor transport en installatie voor de bestelde goederen. Bulo is gehouden transport en installatie uit te voeren aan de voorwaarden zoals vermeld in de offerte als de Klant de dienaangaande offerte voor goedkeuring ondertekend aan Bulo bezorgt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het door de Klant opgegeven leveringsadres geleverd binnen 30 dagen nadat de goederen beschikbaar zijn bij Bulo.

De goederen verlaten Bulo in goede staat en zijn beschermd tegen transportschade. De goederen zijn verzekerd tegen transportschade. Controleer daarom de verpakking voor het openen op beschadigingen en fotografeer eventuele schade aan de verpakking. Indien in dit onwaarschijnlijke geval niet alleen de verpakking maar ook het product beschadigd is, moet dit ter plaatse gecommuniceerd worden aan het transportbedrijf door middel van een aantekening op het afleverbewijs van de vervoerder. De Klant dient binnen 24 uur met Bulo contact op te nemen via e-mail op info@bulo.be vergezeld van een beschrijving en foto’s van de schade.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Bulo was geboden.

Verpakkingsmaterialen worden door Bulo niet teruggenomen.

Indien het niet mogelijk blijkt de producten aan de Klant te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Klant, behoudt Bulo zich het recht voor die producten voor rekening en risico van de Klant op te (doen) slaan, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Bulo ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Bulo de Klant in staat zal stellen de producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen, tenzij Bulo uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld. Indien de Klant ook na verloop van de opslagtermijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim en heeft Bulo het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bulo is in voorkomend geval gerechtigd de producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken.

Het voorgaande laat de verplichting van de Klant de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.